Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
650
SILVER SULPHATE, AR GRADE
1646
SAFRANINE-T (Safranin-O)
1703
RIBOFLAVINE (VITAMIN B2, VITAMIN G)
449
SODIUM MOLYBDATE, (DIHYDRATE), EXTRA PURE
1702
THIAMINE HCL (THIAMINE HYDROCHLORIDE) (VITAMIN B1 HYDROCHLORIDE)
488
TRIS-HYDROCHLORIDE, AR GRADE
561
VITAMIN B4 (6 AMINOPURINE, ADENINE 99%)
1709
VITAMIN H (D-BIOTIN), D-BIOTIN (VITAMIN H), D(+)-BIOTIN (VITAMIN H)