Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
335
FOLIC ACID (MONO) (VITAMIN B9) (PTEROGL-L-GLUTAMIC ACID)
849
GIBBERELLIC ACID A3 (GA3)
597
GLYCEROL (GLYCERINE), AR GRADE
606
INDOLE-3-ACETIC ACID (IAA) (3-INDOLEACETIC ACID)
607
INDOLE-3-BUTYRIC ACID (3-INDOLEBUTYRIC ACID, IBA)
604
INOSITOL (MESO INOSITOL), (VITAMIN B8)
863
KINETIN (6-FURFURYLAMINOPURINE), AR GRADE
1305
LACTOSE (MONOHYDRATE)
1706
L-ASCORBIC ACID (VITAMIN C)