Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
561
VITAMIN B4 (6 AMINOPURINE, ADENINE 99%)
1709
VITAMIN H (D-BIOTIN), D-BIOTIN (VITAMIN H), D(+)-BIOTIN (VITAMIN H)
494
ZINC ACETATE (Dihydrate), AR GRADE
2369
ZINC CHLORIDE (ANH), EXTRA PURE
497
ZINC SULPHATE (HEPTA), EXTRA PURE
1138
L-CYSTEINE, 99%+CRYSTALLINE
500
ADIPIC ACID, (Hexanedioic Acid)
680
SALICYCLIC ACID, AR GRADE (2-Hydroxy Benzoic Acid)