Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
1224
YEAST EXTRACT POWDER TYPE 1
1225
YEAST EXTRACT TBL POWDER
1303
D-GLUCOSE (MONO) (DEXTROSE), EXTRA PURE
358
MAGNESIUM SULPHATE, (HEPTA), EXTRA PURE
389
POTASSIUM DIHYDROGENORTHOPH POSPHATE (MONO POTASSIUM PHOSPHATE), (ANH.), (POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC), EXTRA PURE
1702
THIAMINE HCL (THIAMINE HYDROCHLORIDE) (VITAMIN B1 HYDROCHLORIDE)
1201
AGAR AGAR POWDER
Để đông đặc môi trường nuôi cấy vi sinh và nuôi cấy mô thực vật