Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
TMH 116
COLUMBIA AGAR (AS PER USP/EP/JP/BP)
Chọn lọc và cung cấp dinh dưỡng cho các loài Clostridia
TM 318
FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (THIOGLYCOLLATE MEDIUM, FLUID) (AS PER USP/EP/BP/JP)
Để kiểm tra độ vô trùng của các sinh phẩm và nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn kỵ khí và sinh vật vi hiếu khí (microaerophiles)
TMH 109
MACCONKEY BROTH
Để phát hiện và định lượng vi khuẩn coliform
TMH 103
SOYA CASEIN DIGEST AGAR (TRYPTONE SOYA AGAR) (CASO AGAR) (AS PER USP/EP/JP/BP/IP)
Để nuôi cấy các vi sinh vật khác nhau từ các sản phẩm dược phẩm theo phương pháp harmonized.