Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
TM 1830
LYSINE DECARBOXYLASE BROTH (ISO 6579)
Để xác định đặc tính sinh hóa của các loài Salmonella