Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
TM 498
CHLORAMPHENICOL YEAST GLUCOSE AGAR (AS PER BIS) YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR
Để phân lập chọn lọc và định lượng nấm men và nấm mốc trong nước, sữa và các sản phẩm từ sữa.
TM 313
DISINFECTANT TEST BROTH (USING S. AUREUS AS TEST ORGANISM) (STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENRICHMENT BROTH) (AS PER BIS)
Để tăng sinh Staphylococcus Aureus
TM 742
HUGH LEIFSON MEDIUM (as per BIS)
Để phát hiện sự phân hủy hiếu khí và kỵ khí của glucose
TM 1036
MACCONKEY AGAR (AS PER BIS)
Để phân lập và phân biệt vi khuẩn đường ruột lên men lactose và không lên men lactose
TM 197
PHENOL RED EGG YOLK POLYMYXIN AGAR BASE (MYP AGAR BASE)(BIS)
Để phân lập và xác định các loài Staphylococci và Bacillus gây bệnh