Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
1224
YEAST EXTRACT POWDER TYPE 1
1225
YEAST EXTRACT TBL POWDER
1217
MEAT EXTRACT POWDER, (BACTO GRADE)
1201
AGAR AGAR POWDER
Để đông đặc môi trường nuôi cấy vi sinh và nuôi cấy mô thực vật
1205
B. MEAT EXTRACT POWDER (Bovine)
1204
B. MEAT EXTRACT POWDER TYPE-1 (BOVINE)