Vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu bên dưới. Nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Image CAPTCHA
Loại bỏ Mã sản phẩm Tên gọi sản phẩm Giới thiệu sơ lược
Xóa CHROMOGENIC E. COLI AGAR (CHROMOGENIC TRYPTONE BILE GLUCURONIDE AGAR) TBX AGAR(ISO 16649-1:2001 / 16649-2:2001 / 16649-3:2015)