Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm:

TM 858
SOIL EXTRACT AGAR

Để phân lập vi khuẩn trong đất

TM 331
POTATO DEXTROSE BROTH

Để nuôi cấy và đếm nấm men và nấm mốc

TM 344
POTATO DEXTROSE AGAR

Để nuôi cấy và định lượng nấm men và nấm mốc

TM 543
PIKOVSKAYA'S AGAR

Để phát hiện vi sinh vật trong đất phân giải photphat

TM 350
NUTRIENT BROTH

Để nuôi cấy các vi sinh vật ít khó mọc hơn, có thể được bổ sung thêm máu.

TM 341
NUTRIENT AGAR POWDER

Để nuôi cấy chung các vi sinh vật ít khó mọc hơn, có thể được bổ sung thêm máu.

TM 796
NITRATE AGAR

Để phát hiện sự khử nitrate của vi khuẩn

TM 746
JENSEN'S BROTH

Để phát hiện và nuôi cấy vi khuẩn cố định nitơ

TM 368
CZAPEK DOX BROTH

Là môi trường bán tổng hợp để nuôi cấy nấm

TM 367
CZAPEK DOX AGAR

Là môi trường bán tổng hợp để nuôi cấy nấm

TM 354
AZOTOBACTER AGAR (MANNITOL)

Để phân lập, nuôi cấy và xác định các loài Azotobacter từ đất có khả năng đồng hóa mannitol.