Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm:

TS 002
EGG YOLK EMULSION (100 ML/VL)

Được thêm vào các môi trường nuôi cấy để xác định các loài Clostridium, Bacillus và Staphylococcus dựa trên hoạt động của lipase và / hoặc lecithinase của những loài này.

TM 395
VOGEL - JOHNSON AGAR BASE W/O TELLURITE (V.J. AGAR BASE)

Để phân lập chọn lọc S.aureus từ thực phẩm & mẫu lâm sàng có khả năng lên men mannitol và sinh enzyme coagulase.

TMH 103
SOYA CASEIN DIGEST AGAR (TRYPTONE SOYA AGAR) (CASO AGAR) (AS PER USP/EP/JP/BP/IP)

Để nuôi cấy các vi sinh vật khác nhau từ các sản phẩm dược phẩm theo phương pháp harmonized.

TM 345
SOYA CASEIN DIGEST AGAR (As Pr USP)

Để tăng sinh và phân lập các vi sinh vật khó mọc có hoặc không có bổ sung máu

TM 268
PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR

Để phân lập chọn lọc và xác định Pseudomonas Aeruginosa từ các mẫu lâm sàng và phi lâm sàng.

TM 615
PERFRINGENS AGAR BASE (TRYPTOSE SULPHITE CYCLOSERINE AGAR BASE) (T.S.C./S.F.P AGAR BASE)

Để xác định và định lượng Clostridium perfringens giả định

TM 204
MALT EXTRACT AGAR BASE W/ MYCOLOGICAL PEPTONE

Để phát hiện, phân lập và định lượng nấm men và nấm mốc

TMH 109
MACCONKEY BROTH

Để phát hiện và định lượng vi khuẩn coliform

TM 300
GELATIN MANNITOL SALT AGAR (STAPHYLOCOCCUS AGAR NO. 110)

Để phân lập chọn lọc và phân biệt Staphyloccoci

TM 1537
FLUID LACTOSE MEDIUM (LACTOSE BROTH) (AS PER USP)

Để phát hiện vi khuẩn Coliform trong nước, thực phẩm và các sản phẩm từ sữa

TM 372
ENDO AGAR

Để xác nhận các chi của nhóm coliform

TM 368
CZAPEK DOX BROTH

Là môi trường bán tổng hợp để nuôi cấy nấm

TM 367
CZAPEK DOX AGAR

Là môi trường bán tổng hợp để nuôi cấy nấm

TMH 116
COLUMBIA AGAR (AS PER USP/EP/JP/BP)

Chọn lọc và cung cấp dinh dưỡng cho các loài Clostridia

TM 422
CETRIMIDE BROTH

Để tăng sinh chọn lọc Pseudomonas aeruginosa

TM 365
BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% (BRILLIANT GREEN LACTOSE BILE BROTH 2%)(ISO 4831:2006 / 4832:2006)

Để phát hiện và xác nhận vi khuẩn coliform trong nước và thực phẩm

TM 318
FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM (THIOGLYCOLLATE MEDIUM, FLUID) (AS PER USP/EP/BP/JP)

Để kiểm tra độ vô trùng của các sinh phẩm và nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn kỵ khí và sinh vật vi hiếu khí (microaerophiles)