Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm:

TM 490
WORT AGAR

Để nuôi cấy và định lượng nấm men

TM 1860
VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR (ISO 4832:2006)

Để phát hiện và định lượng vi khuẩn coliform trong thực phẩm, nước và các sản phẩm từ sữa.

TM 426
VIOLET RED BILE AGAR

Để phân lập và định lượng coli-aerogenes trong nước, sữa và các sản phẩm từ sữa.

TM 476
TRYPTOSE BROTH

Để nuôi cấy các loài Brucella

TM 472
TRYPTOSE AGAR

Để phân lập, nuôi cấy và phân biệt Brucella, Streptococci, Meningococci và các vi khuẩn gây bệnh khác.

TM 1311
TRYPTONE SUCROSE TETRAZOLIUM AGAR BASE (TSTA)

Để phân lập các loài Vibrio với việc bổ sung TTC

TM 392
TRYPTONE BROTH (TRYPTONE WATER)

Để phát hiện vi sinh vật sinh indole

TM 436
TCBS AGAR (VIBRIO SELECTIVE AGAR)

Để phân lập chọn lọc Vibrio Cholerae và các loài Vibrio gây bệnh đường ruột khác gây ra ngộ độc thực phẩm.

TM 387
SABOURAUD DEXTROSE AGAR

Để nuôi cấy nấm men, nấm mốc và vi sinh vật chịu axit

TM 204
MALT EXTRACT AGAR BASE W/ MYCOLOGICAL PEPTONE

Để phát hiện, phân lập và định lượng nấm men và nấm mốc

TM 1226
LISTERIA IDENTIFICATION AGAR BASE (PALCAM)(ISO 11290-2)

Để phân lập chọn lọc và xác định Listeria sp

TM 372
ENDO AGAR

Để xác nhận các chi của nhóm coliform

TM 371
EMB AGAR, LEVINE (ISO 21150:2009)

Để phân lập, định lượng và phân biệt các chi của Enterobacteriaceae

TM 702
COOKED MEAT MEDIUM (R.C. MEDIUM) (MEAT GRANULES)

Để nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí, đặc biệt là Clostridia gây bệnh

TM 076
CORN MEAL AGAR

Để sản xuất bào tử áo (bào tử vách dày) bằng nấm Candida Albicans và giữ giống nấm

TM 071
COLUMBIA BLOOD AGAR BASE

Để phân lập và nuôi cấy vi khuẩn khó mọc có hoặc không có bổ sung máu.

TS 271
COLISTIN SELECTIVE SUPPLEMENT

Để phân lập chọn lọc Clostridium perfringens

TM 415
CARRY - BLAIR MEDIUM BASE (TRANSPORT MEDIUM W/O CHARCOAL) (CARRY & BLAIR TRANSPORT MEDIUM)

Để thu thập và vận chuyển các mẫu lâm sàng

TM 362
BRAIN HEART INFUSION BROTH

Để nuôi cấy vi sinh vật khó mọc kết hợp với cấy máu.

TM 361
BRAIN HEART INFUSION AGAR

Để nuôi cấy vi khuẩn gây bệnh khó mọc, nấm men và nấm mốc.

TM 045
BPL AGAR (BRILLIANT GREEN PHENOL RED LACTOSE AGAR)

Để phân lập và xác định Salmonellae ngoại trừ Salmonella Typhi trong phân, nước tiểu và sữa và thực phẩm

TM 041
BLOOD AGAR BASE NO. 2

Để phân lập, nuôi cấy và phát hiện hoạt động tiêu huyết của Streptococci, Pneumococci và các vi sinh vật khó mọc khác.

TM 028
AZIDE BLOOD AGAR BASE

Để phân lập chọn lọc và nuôi cấy Staphylococci & Streptococci từ hệ vi khuẩn hỗn hợp.